Судалгааны тайлан
Сонин
Just a flower
БСҮХ-ийн сар тутмын хэвлэл 2024 оны III сар
Just a flower
БСҮХ-ийн сар тутмын хэвлэл 2024 оны I сар
Just a flower
БСҮХ-ийн сар тутмын хэвлэл 2023 оны XII сар
Just a flower
БСҮХ-ийн сар тутмын хэвлэл 2023 оны XI сар
Just a flower
БСҮХ-ийн сар тутмын хэвлэл 2023 оны X сар
Just a flower
БСҮХ-ийн сар тутмын хэвлэл 2023 оны IX сар
Инфографик
Just a flower
Монголын СӨБ-ын 3-5 насны хүүхдийн цогц хөгжлийн онцлог
Just a flower
Цэцэрлэгт ээлжийн багш ажиллуулах туршилт судалгааны дүн
Just a flower
Суралцагчдын цахим бэлэн байдлын тандах судалгааны үр дүн
Just a flower
Насанд хүрэгчидтэй ажилладаг багш нарын мэргэжлийн амин чанар, Заах арга зүйн хандлага, мэргэжилтний өөртөө итгэх байдал судалгааны үр дүн
Just a flower
МУБИС-ийн “ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛЫН БАГШ” бэлтгэх хөтөлбөр болон БМДИ-ийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын “ТЭГШ ХАМРАН СУРГАХ БОЛОВСРОЛ” хөтөлбөрт шинжилгээ хийсэн ажлын тайла
Just a flower
Монгол хүүхдийн цогц хөгжлийн оношилгооны суурь судалгааны үр дүн